Oddanie nowej hali

Nasza nowa hala pro­duk­cyj­na o powierzch­ni 1600 m kw. Posia­da rów­nież pomiesz­cze­nia biu­ro­we o dodat­ko­wej wiel­ko­ści oko­ło 200m kw.

 

Odda­nie nowej hali

Więcej na ten temat