Premiera ekonomicznego lasera światłowodowego podczas targów ITM w Poznaniu

Pre­mie­ra eko­no­micz­ne­go lase­ra świa­tło­wo­do­we­go pod­czas tar­gów ITM w Poznaniu

Dzię­ku­je­my za odwie­dze­nie nasze­go sta­no­wi­ska pod­czas tar­gów ITM w Pozna­niu i zapo­zna­nie się z moż­li­wo­ścia­mi jakie ofe­ru­je nasz nowy laser światłowodowy.

Pre­mie­ra eko­no­micz­ne­go lase­ra świa­tło­wo­do­we­go pod­czas tar­gów ITM w Poznaniu

Więcej na ten temat