Premiera stołu CNC SHARK podczas Kieleckich targów STOM

Pod­czas doby­wa­ją­cych się w Kiel­cach tar­gów STOM 2013 mie­li­śmy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Pań­stwu nowy stół CNC SHARK.

Stół ten uzy­sku­je prze­jazd ponad 120000 mm/min z przy­spie­sze­niem 2G. Para­me­try CNC SHARK pozwa­la­ją naszej fir­mie być lide­rem pro­duk­cji sto­łów CNC.

Pre­mie­ra sto­łu CNC SHARK pod­czas Kie­lec­kich tar­gów STOM

Więcej na ten temat