Premiera wypalarki FUTURE CUT podczas targów TOOLEX w Sosnowcu

Pre­mie­ra wypa­lar­ki FUTURE CUT pod­czas tar­gów TOOLEX w Sosnow­cu w dniach 30 wrze­śnia – 2 paź­dzier­ni­ka 2014.

Zapra­sza­my Pań­stwa do odwie­dze­nia nasze­go sto­iska w dniach 30.09–2.10.2014. Pod­czas tar­gów TOOLEX „Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Obra­bia­rek, Narzę­dzi i Tech­no­lo­gii Obrób­ki” w Sosnow­cu. Zapre­zen­tu­je­my Pań­stwu nasz naj­now­szy, inno­wa­cyj­ny pro­dukt CNC Futu­re Cut.

Pre­mie­ra wypa­lar­ki FUTURE CUT pod­czas tar­gów TOOLEX w Sosnowcu

Więcej na ten temat