SPS IPC DRIVES Norynberga

Tar­gi SPS IPC Dri­ves to wio­dą­ca w Euro­pie mię­dzy­na­ro­do­wa wysta­wa auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej. W tym roku po raz kolej­ny gościć będzie wystaw­ców z całe­go świa­ta w dniach 24 – 26 listo­pa­da w Norym­ber­dze (Niem­cy). Wśród gości tak­że my.

SPS IPC DRIVES Norynberga

Więcej na ten temat