System automatycznego podnoszenia zespołu czujek

Sys­tem auto­ma­tycz­ne­go pod­no­sze­nia zespo­łu czu­jek powstał w wyni­ku ogra­ni­czeń jakie mają ska­ne­ry flu­ore­scen­cji, kred­kę flu­ore­scen­cyj­ną naj­le­piej widzą w odle­gło­ści oko­ło 35 mm od siebie.

Dzię­ki temu roz­wią­za­niu mamy moż­li­wość wyci­na­nia wad w poje­dyn­czych deskach na kred­kę flu­ore­scen­cyj­ną, oraz cię­cie kil­ku ład­nych desek na raz bez koniecz­no­ści wyko­ny­wa­nia dodat­ko­wych ope­ra­cji w pro­sty spo­sób pod­no­sząc wydaj­ność maszyny.

Odby­wa się to w spo­sób auto­ma­tycz­ny bez koniecz­no­ści wyko­ny­wa­nia przez ope­ra­to­ra dodat­ko­wych ope­ra­cji, odpo­wied­nie czuj­ni­ki same roz­po­zna­ją czy na sto­le robo­czym maszy­ny leży poje­dyn­cza deska czy „pakiet”.

Sys­tem auto­ma­tycz­ne­go pod­no­sze­nia zespo­łu czujek

Więcej na ten temat