Zapraszamy wszystkich na tegoroczną edycję targów TOOLEX w Sosnowcu w dniach 1–3 Października.

Zapra­sza­my wszyst­kich na tego­rocz­ną edy­cję tar­gów TOOLEX w Sosnow­cu w dniach 1–3 Października.
Naszą fir­mę moż­na odwie­dzić na sta­no­wi­sku 415.

Zapra­sza­my wszyst­kich na tego­rocz­ną edy­cję tar­gów TOOLEX w Sosnow­cu w dniach 1–3 Października.

Więcej na ten temat